Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - Ryczów

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice. Są to:

 

obręb Ryczów:

1.      dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   29 780,00 zł /brutto/

2.      dz. Nr 844/26   o pow. 0,0725 ha za cenę   27 650,00 zł /brutto/

3.      dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   29 780,00 zł /brutto/

4.      dz. Nr 844/28   o pow. 0,0702 ha za cenę   26 770,00 zł /brutto/

5.      dz. Nr 844/29   o pow. 0,0705 ha za cenę   26 890,00 zł /brutto/

6.      dz. Nr 844/30   o pow. 0,0706 ha za cenę   26 920,00 zł /brutto/

7.      dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę   27 800,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do ulicy Siennej, są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

8.      dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę   48 560,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

9.      dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę   48 750,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

wszystkie w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

10.  dz. Nr 185/2   o pow. 0,0993 ha za cenę    42 750,00 zł /brutto/

11.  dz. Nr 185/8   o pow. 0,1114 ha za cenę    47 960,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

12.  dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę    84 100,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

 

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 11 października 2018 r..

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej
w obowiązującym terminie.

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

7)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 17 września 2018 r. – 18 października 2018 r..

 

Załącznik: mapa-Ryczów

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //