ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RYCZÓW

herb

W dniu     :  7 października 2018 roku tj. niedziela

I termin    :  o godz. 1400

II termin  :   o godz. 1415

w  sali       :   Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A    R Y C Z Ó W

Porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych inwestycji i zadań poczynionych w Sołectwie.

3.    Prezentacja kandydatów:

        a)  do Rady Gminy Spytkowice,

        b) do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice,

        c)  do Sejmiku Województwa Małopolskiego.        

4. Pytania do kandydatów.

5. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA: do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:

                            Na podstawie § 9  ust. 2)  Statutu Sołectwa Ryczów

Wójt Gminy Spytkowice

                                                                                                                          mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup