Zebranie wiejskie sołectwa MIEJSCE

herb

W dniu:  13 października  2018 roku tj. sobota

I termin: o godz. 1600

II termin: o godz. 1615

w  sali:  Szkoły Podstawowej w Miejscu (parter) 

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A   M I E J S C E    

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych inwestycji i zadań poczynionych w Sołectwie.

3. Prezentacja kandydatów:

a)  do Rady Gminy Spytkowice,

b) do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice,

c)  do Sejmiku Województwa Małopolskiego.        

4. Pytania do kandydatów.

5. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA: do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni  w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:

Na podstawie § 9  ust. 2)  Statutu Sołectwa Miejsce

                                                                                

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.