XLII SESJA RADY GMINY

bip main

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 17 października br. tj. środa godz. 1000

XLII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129. 

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku*,

2)    powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego",

3)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XLI/368/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Statutu Gminy Spytkowice***.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy w dniu 19 września 2018 roku.

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XLII-ej sesji.

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //