XLII SESJA RADY GMINY

bip main

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 17 października br. tj. środa godz. 1000

XLII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129. 

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku*,

2)    powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego",

3)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XLI/368/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Statutu Gminy Spytkowice***.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy w dniu 19 września 2018 roku.

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XLII-ej sesji.

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup