Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne.  Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży - "Zakończenie sezonu w kajaku"

 

W dniu 4 października br.Prezes Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznympoprzez wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży - "Zakończenie sezonu w kajaku"

 

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 4 października br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

Wniosek Klubu spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem zadania publicznego jest:"Spływ kajakowy turystyczny mający na celu zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywnym wypoczynku".

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • stworzenie młodym ludziom możliwości przeżycia przygody i zaproponowanie ciekawej formy aktywności ruchowej,
  • upowszechnianie turystyki oraz kajakarstwa turystycznego,
  • poznawanie swojej gminy, ciekawych miejsc i piękna krajobrazu,
  • rozwijanie ruchu krajoznawczego na terenie gminy oraz jej promocja,
  • stwarzanie możliwości do zdobywania lub udoskonalania umiejętności pływania kajakiem.

 

3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Klub w następujący sposób:

"Spływ kajakowy turystyczny mający na celu zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży
w aktywnym wypoczynku. Zorganizowany będzie w dniu 27.10.2018 (ewentualna zmiana daty spływu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, o czym powiadomimy Gminę Spytkowice). Spływ rozpocznie się na rzece Wisła w miejscowości Jankowice, a zakończy się na przystani kajakowej w Łączanach. W trakcie spływu będzie przerwa na odpoczynek od wiosłowania w Ośrodku Wodnym RATOWA w m. Kamień podczas, której odbędzie się piesza wycieczka wzniesieniami wyżyny krakowskiej - uczestnicy zobaczą dawny kamieniołom, szlag ornitologiczny oraz piękno krajobrazu. Następnie spłyniemy do przystani w Łączanach. Długość i trudność poszczególnych odcinków spływu dopasowana jest do możliwości naszej grupy wiekowej. Start nastąpi u wlotu rzeki Skawy do Wisły, a meta spływu to kanał żeglugowy Łączany - Skawina. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania turystyki. Podczas spływu kajakowego bezpieczeństwo uczestników zapewnią instruktorzy, ratownicy pływający na motorówce w celach asekuracyjnych. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy upominek oraz posiłek regenerujący. Wszyscy uczestnicy otrzymają dane kontaktowe do współuczestników. Wszyscy uczestnicy będą wiedzieli, że projekt jest współfinansowany przez Gminę Spytkowice.

4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych).

5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXXIV/266/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)–przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą"Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznympoprzez wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży - "Zakończenie sezonu w kajaku"opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Klub i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 17 października 2018.

Załącznik: Oferta - KAJAKI

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //