Wykonanie oznakowania dróg gminnych - zaproszenie na spotkanie dla wykonawców

herb

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

            Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Wykonanie oznakowania dróg gminnych zgodnie z projektami organizacji ruchu, w zakresie:

  • Wykonanie oznakowania dla ul. Lipowej w Spytkowicach i Nadwiślańskiej w Lipowej, w zakresie oznakowania poziomego.
  • Wykonanie oznakowania dla ul. Starowiejskiej w Ryczowie, w zakresie oznakowania poziomego.
  • Wykonanie oznakowania dla ul. Na Wzgórzach w Bachowicach, w zakresie lokalizacji barier energochłonnych.
  • Wykonanie oznakowania dla ul. Starowiejskiej w Ryczowie, w zakresie uzupełnienia oznakowania na przejeździe kolejowo – drogowym.

1. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania oznakowania dróg.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

3. Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 22.10.2018r godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie /w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

Załącznik: Informacja o złożonych ofertach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup