Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

herb

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. 2018.1311 z późn. zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych  S.A prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod linię kolejową na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiącej:

- działkę nr 3390/1 o pow. 0,0535 ha, położoną w obrębie Spytkowice w jednostce ewidencyjnej Spytkowice, w powiecie wadowickim.

 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, zostaną wydane decyzje o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawnione podmioty.

Zgłoszenie należy kierować na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Delegatura w Nowym Sączu

Ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup