OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

herb

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, sporządzonego na podstawie uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice oraz uchwały nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 października do 23 listopada 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice na stronie internetowej bip.malopolska.pl/ugspytkowice       

         Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Spytkowice. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12, w sali WDK (Wiejski Dom Kultury), o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Spytkowice na piśmie na adres Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@spytkowice.net.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 17 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice, lub:

2)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium” na adres: gmina@spytkowice.net.pl, lub:

3)     osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Spytkowice.

 

Wójt Gminy Spytkowice

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //