III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

herb

Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Spytkowice, że 30 września 2018 r. mija termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy  w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 –116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice

 

nr konta bankowego –   91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

 

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie art.18 ust.12 b wskazanej  wyżej ustawy, w przypadku  niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2018r. przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonej wysokości może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.
 
Wszelkich informacji na temat opłat udziela się w pok. Nr.9 Urzędu  Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub telefonicznie pod numerami 33/ 8791-820 wew. 37

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup