Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

 

obręb Spytkowice:

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

 

1. dz. nr 541/14  o pow. 0,7900 ha 

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 237,00 zł brutto

2.  dz. nr 535/3  o pow. 0,3959 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 118,77  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie „Zamku”

 

3. dz. nr 882/4   o pow. 0,2231 ha 

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 66,93  zł brutto

4. dz. nr 883/2 o pow. 0,1603 ha 

5. dz. nr 886 o pow. 0,4899 ha 

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 48,09 zł brutto
 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 146,97 zł brutto

6. dz. nr 887 o pow. 0,1608 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 48,24 zł brutto
 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 52,77  zł brutto

7. dz. nr 888 o pow. 0,1759 ha

w/w działki są położone w obrębie stacji PKP

 

8.  dz. nr 1131/2 o pow. 1,2828 ha i 1132/2 o pow. 0,0430 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 397,74  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie ulicy Torowej

 

9.      dz. nr 1763 o pow. 0,2881 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 86,43  zł brutto

w/w działka  jest położona w obrębie Wróblówek

 

10. dz. nr 3201/4 o pow. 0,3458 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 103,74 zł brutto

w/w działka jest położona w obrębie „biosów”

 

11. dz. nr 3535/24 o pow. 0,3022 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 90,66 zł brutto

12. dz. nr 3535/51 o pow. 0,7038 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 211,14 zł brutto

13. dz. nr 3428/276 o pow. 1,9314 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 579,42  zł brutto

w/w działki są  położona w obrębie stawu „Kasztelan”

14.  dz. nr 534/1 o pow. 2,7443 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 823,29 zł brutto

15.  dz. nr 534/2 o pow. 0,9540 ha

16.  dz. nr 534/3 o pow. 0,8038 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 286,20 zł brutto
 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -241,14 zł brutto

17. dz. nr 534/4  o pow. 0,8889 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 266,67 zł brutto

18. dz. nr 534/5  o pow. 1,8078 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 542,34 zł brutto

19. dz. nr 558/5  o pow. 1,2544 ha

 •  wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 376,32 zł brutto

w/w działki są położone w obrębie akwenu „OKO”

 

20. dz. nr 2885/11 o pow. 0,3008 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 90,24 zł brutto

21. dz. nr 2473/1  o pow. 0,0745 ha, dz. nr 2473/2  o pow. 0,0640 ha, dz. nr 2474/1  o pow. . 0,1155 ha, dz. nr 2474/2  o pow. 0,1607 ha, dz. nr 2475/1 o pow. 0,0856 ha, dz. nr 2475/2 o pow. 0,0669 ha, dz. nr 2779/5 o pow. 0,2339 ha, dz. nr 2779/6  o pow. 0,2568 ha, dz. nr 4546/2 o pow. 0,0266 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -325,35 zł brutto

w/w działki są położone w obrębie byłego „składowiska”

 

z przeznaczeniem pod uprawy zielone

22.   dz. nr 3428/260 o pow. 7,7547 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 2 326,41 zł brutto

w/w działka jest  położona w obrębie stawu „Kasztelan”

23. dz. nr 3428/135  o pow. 0,0478 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 14,34 zł brutto

w/w działka jest  położona w obrębie ulicy Morzyckiej

24.  dz. nr 3428/13 o pow. 1,1491 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 344,73 zł brutto

w/w działka jest położona w obrębie „Nastawni Ryczów”

 

 • Działki o numerach ewidencyjnych: 541/14, 882/4, 883/2, 886, 887, 888, 1131/2, 1132/2, 1763, 2885/11 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działka o numerze ewidencyjnym 535/3 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00098154/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Wadowicach.
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 3201/4, 3535/24, 3535/51, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063328/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 3428/13, 3428/276, 3428/260, 3428/135 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 534/1, 558/5 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00078994/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 2473/1, 2473/2, 2474/1, 2474/2, 2475/1, 2475/2, 2779/5, 2779/6, 4546/2, są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063964/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będących przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 4 luty 2020 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% kwoty wywoławczego czynszu dzierżawnego brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica O/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 29 stycznia 2020 r. z zaznaczeniem, której działki dotyczy.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o terminie przetargu .

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

7)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr  207 poz. 2108 z późn. zm./.

8)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 3 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r.

Załącznik: mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //