Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

 

obręb Spytkowice:

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

 

1. dz. nr 541/14  o pow. 0,7900 ha 

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 237,00 zł brutto

2.  dz. nr 535/3  o pow. 0,3959 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 118,77  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie „Zamku”

 

3. dz. nr 882/4   o pow. 0,2231 ha 

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 66,93  zł brutto

4. dz. nr 883/2 o pow. 0,1603 ha 

5. dz. nr 886 o pow. 0,4899 ha 

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 48,09 zł brutto
 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 146,97 zł brutto

6. dz. nr 887 o pow. 0,1608 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 48,24 zł brutto
 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 52,77  zł brutto

7. dz. nr 888 o pow. 0,1759 ha

w/w działki są położone w obrębie stacji PKP

 

8.  dz. nr 1131/2 o pow. 1,2828 ha i 1132/2 o pow. 0,0430 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 397,74  zł brutto

w/w działki są położone w obrębie ulicy Torowej

 

9.      dz. nr 1763 o pow. 0,2881 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 86,43  zł brutto

w/w działka  jest położona w obrębie Wróblówek

 

10. dz. nr 3201/4 o pow. 0,3458 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 103,74 zł brutto

w/w działka jest położona w obrębie „biosów”

 

11. dz. nr 3535/24 o pow. 0,3022 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 90,66 zł brutto

12. dz. nr 3535/51 o pow. 0,7038 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 211,14 zł brutto

13. dz. nr 3428/276 o pow. 1,9314 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 579,42  zł brutto

w/w działki są  położona w obrębie stawu „Kasztelan”

14.  dz. nr 534/1 o pow. 2,7443 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 823,29 zł brutto

15.  dz. nr 534/2 o pow. 0,9540 ha

16.  dz. nr 534/3 o pow. 0,8038 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 286,20 zł brutto
 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -241,14 zł brutto

17. dz. nr 534/4  o pow. 0,8889 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 266,67 zł brutto

18. dz. nr 534/5  o pow. 1,8078 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 542,34 zł brutto

19. dz. nr 558/5  o pow. 1,2544 ha

 •  wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 376,32 zł brutto

w/w działki są położone w obrębie akwenu „OKO”

 

20. dz. nr 2885/11 o pow. 0,3008 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 90,24 zł brutto

21. dz. nr 2473/1  o pow. 0,0745 ha, dz. nr 2473/2  o pow. 0,0640 ha, dz. nr 2474/1  o pow. . 0,1155 ha, dz. nr 2474/2  o pow. 0,1607 ha, dz. nr 2475/1 o pow. 0,0856 ha, dz. nr 2475/2 o pow. 0,0669 ha, dz. nr 2779/5 o pow. 0,2339 ha, dz. nr 2779/6  o pow. 0,2568 ha, dz. nr 4546/2 o pow. 0,0266 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -325,35 zł brutto

w/w działki są położone w obrębie byłego „składowiska”

 

z przeznaczeniem pod uprawy zielone

22.   dz. nr 3428/260 o pow. 7,7547 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 2 326,41 zł brutto

w/w działka jest  położona w obrębie stawu „Kasztelan”

23. dz. nr 3428/135  o pow. 0,0478 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 14,34 zł brutto

w/w działka jest  położona w obrębie ulicy Morzyckiej

24.  dz. nr 3428/13 o pow. 1,1491 ha

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 344,73 zł brutto

w/w działka jest położona w obrębie „Nastawni Ryczów”

 

 • Działki o numerach ewidencyjnych: 541/14, 882/4, 883/2, 886, 887, 888, 1131/2, 1132/2, 1763, 2885/11 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działka o numerze ewidencyjnym 535/3 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00098154/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Wadowicach.
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 3201/4, 3535/24, 3535/51, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063328/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 3428/13, 3428/276, 3428/260, 3428/135 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00076368/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 534/1, 558/5 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00078994/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 • Działki o numerach ewidencyjnych: 2473/1, 2473/2, 2474/1, 2474/2, 2475/1, 2475/2, 2779/5, 2779/6, 4546/2, są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063964/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będących przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 4 luty 2020 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% kwoty wywoławczego czynszu dzierżawnego brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica O/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 29 stycznia 2020 r. z zaznaczeniem, której działki dotyczy.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o terminie przetargu .

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

7)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr  207 poz. 2108 z późn. zm./.

8)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 3 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r.

Załącznik: mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup