Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

 

obręb Bachowice

1.      dz. nr 1886/1 o pow. 0,2025 ha (okolice „Czarczy”)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 60,75 zł brutto

2.      dz. nr 1890/2 o pow. 0,5010 ha (okolice „Czarczy”)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 150,30 zł brutto

3.      dz. nr 1723/2 o pow. 0,5232 ha (w pobliżu ul. Księdza Gołby)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 156,96 zł brutto

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

4.      dz. nr 1926/7 o pow. 0,0384 ha (przylega do ul. Księdza Gołby)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 11,52 zł brutto

5.      dz. nr 2129/2 o pow. 0,2242 ha (w pobliżu ul. Pod Borem)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 67,26 zł brutto

6.      dz. nr 2266/4 o pow. 0,0283 ha (przylega do ul. Pod Borem)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 8,49 zł brutto

z przeznaczeniem pod użytki zielone

 

w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Działki o numerach ewidencyjnych: 1723/2, 1886/1, 1890/2 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063963/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 1723/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, R1– tereny rolne, RL – tereny rolne rekomendowane do zalesienia oraz ZL – tereny leśne, działka nr 1886/1 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: R1 – tereny  rolne, działka nr 1890/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi R1 – tereny rolne oraz RL – tereny rolne rekomendowane do zalesienia.
Działki o numerach ewidencyjnych: 1926/7, 2266/4, 2129/2 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057278/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 1926/7 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: KZ – drogi klasy Z (zbiorcze) oraz MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, działki o numerach ewidencyjnych: 2266/4, 2129/2 znajdują  się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

obręb Ryczów:

1.      dz. nr 2266  o pow. 0,2409 ha (w pobliżu ul. Dębowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –72,27 zł brutto

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

2.      dz. nr 1287/7 o pow. 0,4907 ha (przylega do ul. Parkowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –  147,21 zł brutto

3.      dz. nr 895/23 o pow. 0,7277 ha (w pobliżu ul. Piwnej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –  218,31 zł brutto 

4.      dz. nr 138/3 o pow. 0,0565 ha (przylega ul. Wierzbowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –  16,95 zł brutto

5.      dz. nr 939/8 o pow. 1,3044 ha (przylega do ul. Stadionowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 391,32 zł brutto

z przeznaczeniem pod użytki zielone

 

w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Działki o numerach ewidencyjnych: 2266 i 1287/7 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00046076/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 2266 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: ZL – tereny leśne oraz R1 – tereny rolne, działka nr 1287/7 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy oraz KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

Działka o numerze ewidencyjnym 895/23 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00075115/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej oraz R1 – tereny rolne, działka o numerze ewidencyjnym 138/3, jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00050721/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz KL – drogi klasy L (lokalne), działka o numerze ewidencyjnym 939/8 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy oraz KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W czasie trwania umowy wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawy przez Radę Gminy Spytkowice.

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 8 października  2018 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% kwoty wywoławczego czynszu dzierżawnego brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica O/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 1 października 2018 r. z zaznaczeniem, której działki dotyczy.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o terminie przetargu .

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

7)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr  207 poz. 2108 z późn. zm./.

8)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 7 września  2018 r. do 8 października 2018 r.

Załączniki: Mapa Bachowice

                   Mapa Ryczów

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup