Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

 

obręb Bachowice

1.      dz. nr 1886/1 o pow. 0,2025 ha (okolice „Czarczy”)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 60,75 zł brutto

2.      dz. nr 1890/2 o pow. 0,5010 ha (okolice „Czarczy”)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 150,30 zł brutto

3.      dz. nr 1723/2 o pow. 0,5232 ha (w pobliżu ul. Księdza Gołby)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 156,96 zł brutto

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

4.      dz. nr 1926/7 o pow. 0,0384 ha (przylega do ul. Księdza Gołby)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 11,52 zł brutto

5.      dz. nr 2129/2 o pow. 0,2242 ha (w pobliżu ul. Pod Borem)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 67,26 zł brutto

6.      dz. nr 2266/4 o pow. 0,0283 ha (przylega do ul. Pod Borem)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 8,49 zł brutto

z przeznaczeniem pod użytki zielone

 

w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Działki o numerach ewidencyjnych: 1723/2, 1886/1, 1890/2 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063963/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 1723/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, R1– tereny rolne, RL – tereny rolne rekomendowane do zalesienia oraz ZL – tereny leśne, działka nr 1886/1 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: R1 – tereny  rolne, działka nr 1890/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi R1 – tereny rolne oraz RL – tereny rolne rekomendowane do zalesienia.
Działki o numerach ewidencyjnych: 1926/7, 2266/4, 2129/2 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057278/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 1926/7 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: KZ – drogi klasy Z (zbiorcze) oraz MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, działki o numerach ewidencyjnych: 2266/4, 2129/2 znajdują  się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

obręb Ryczów:

1.      dz. nr 2266  o pow. 0,2409 ha (w pobliżu ul. Dębowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –72,27 zł brutto

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

2.      dz. nr 1287/7 o pow. 0,4907 ha (przylega do ul. Parkowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –  147,21 zł brutto

3.      dz. nr 895/23 o pow. 0,7277 ha (w pobliżu ul. Piwnej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –  218,31 zł brutto 

4.      dz. nr 138/3 o pow. 0,0565 ha (przylega ul. Wierzbowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku –  16,95 zł brutto

5.      dz. nr 939/8 o pow. 1,3044 ha (przylega do ul. Stadionowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku – 391,32 zł brutto

z przeznaczeniem pod użytki zielone

 

w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Działki o numerach ewidencyjnych: 2266 i 1287/7 są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00046076/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 2266 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: ZL – tereny leśne oraz R1 – tereny rolne, działka nr 1287/7 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy oraz KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

Działka o numerze ewidencyjnym 895/23 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00075115/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej oraz R1 – tereny rolne, działka o numerze ewidencyjnym 138/3, jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00050721/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz KL – drogi klasy L (lokalne), działka o numerze ewidencyjnym 939/8 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy oraz KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

 

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W czasie trwania umowy wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawy przez Radę Gminy Spytkowice.

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 8 października  2018 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% kwoty wywoławczego czynszu dzierżawnego brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica O/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 1 października 2018 r. z zaznaczeniem, której działki dotyczy.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o terminie przetargu .

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

7)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr  207 poz. 2108 z późn. zm./.

8)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 7 września  2018 r. do 8 października 2018 r.

Załączniki: Mapa Bachowice

                   Mapa Ryczów

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //