Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 z w o ł u j  ę

na dzień 21 maja br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e  

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o funkcjonowaniu w roku 2017 gabinetów pediatrycznych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy.
  3. Informacja nt. funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie.
  4. Informacja nt. funkcjonowania i wykorzystania pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu.
  5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

 

           

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                      mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //