Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 z w o ł u j  ę

na dzień 21 maja br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e  

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o funkcjonowaniu w roku 2017 gabinetów pediatrycznych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy.
  3. Informacja nt. funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie.
  4. Informacja nt. funkcjonowania i wykorzystania pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu.
  5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

 

           

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                      mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup