Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Komisji Budżetu

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 

z w o ł u j  ę

na dzień  28 maja br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e wspólne

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

oraz

Komisji Budżetu i Infrastruktury 

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:      

    projekt uchwały w sprawie:

    1)      rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium:  projekty uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2017 rok,

b)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2017,

      projekty uchwał w sprawie:

   2)      zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice,

   3)      Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2017 rok,

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //