Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Komisji Budżetu

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 

z w o ł u j  ę

na dzień  28 maja br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e wspólne

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

oraz

Komisji Budżetu i Infrastruktury 

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:      

    projekt uchwały w sprawie:

    1)      rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium:  projekty uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2017 rok,

b)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2017,

      projekty uchwał w sprawie:

   2)      zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice,

   3)      Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2017 rok,

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup