Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

 obręb Spytkowice:

1. dz. nr 1951/3 o pow. 0,0724 ha (w pobliżu ulicy Czarnowiejskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 21,72 zł brutto

2. dz. nr 2809/2  o pow. 0,0606 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 18,18 zł brutto

3. dz. nr 2809/3 o pow. 0,0292 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 8,76 zł brutto

4. dz. nr 2810   o pow. 0,0791 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 23,73 zł brutto

 5. dz. nr 2811/4  o pow. 0,1927 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 57,81 zł brutto 

6. dz. nr 4432/1   o pow. 0,3289 ha (w pobliżu ul. Wiślanej)

 •  wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -98,67 zł brutto

7. dz. nr 4885/2 o pow. 1,0358 ha (przylega do ul. Brzestowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 310,74 zł brutto

8. dz. nr 4885/40 o pow. 2,5459 ha (przylega do ul. Brzestowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 763,77 zł brutto

9. dz. nr 4363/6 o pow. 0,0531 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 15,93  zł brutto

10. dz. nr 4364/1 o pow. 0,0468 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 14,04  zł brutto 

11. dz. nr 4357/6 o pow. 0,0867 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 26,01  zł brutto

12. dz. nr 4361/6 o pow. 0,3169 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 95,07  zł brutto

13. dz. nr 4358/1 o pow. 0,0032 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 0,96  zł brutto

14. dz. nr 4289 o pow. 1,1171 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 335,13  zł brutto 

15. dz. nr 4290  o pow. 0,1615 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 48,45  zł brutto

16. dz. nr 1227/139   o pow. 0,2595 ha (w pobliżu  ul. Wadowickiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -77,85  zł brutto

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

17. dz. nr 4050/36 o pow. 3,9449 ha (przylega do ul. Lipowa)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny-1 183,47  zł brutto

z przeznaczeniem pod użytki zielone

 

w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka o numerze ewidencyjnym 1951/3 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00047627/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej oraz R1 – tereny rolne. Działki o numerach ewidencyjnych: 2809/2, 2809/3, 2810, 2811/4, 4289, 4290  są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063328/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice działki nr 2809/2 i 2809/3 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: ZL – tereny leśne, działka nr 2810 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: ZL– tereny leśne oraz R1 – tereny rolne, działka nr 2811/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: R1 – tereny rolne, działki nr 4289 i 4290 znajdują się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi:  R1 – tereny rolne” oraz ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej.

Działka o numerze ewidencyjnym 4432/1 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00024224/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym R1 – tereny rolne. Działki o numerach ewidencyjnych: 4050/36, 4885/2, 4885/40, są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00009624/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 4050/36 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz KL – drogi klasy L (lokalne), działka nr 4885/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym R1 – tereny rolne, działka nr 4885/40 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: KD – drogi klasy KD (dojazdowe), MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz R1 – tereny rolne.

Działki o numerze ewidencyjnym: 4357/6, 4358/1, 4361/6, 4363/6, 4364/1 położone w miejscowości Spytkowice są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 4357/6 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz  R1 – tereny rolne, działki o nr ew. 4358/1, 4361/6, 4363/6, 4364/1 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: R1 – tereny rolne. Działka o numerze ewidencyjnym 1227/139 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00024224/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: R1 – tereny rolne oraz ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W czasie trwania umowy wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawy przez Radę Gminy Spytkowice.

1)      Przetarg odbędzie się w dniu  5 października  2018 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% kwoty wywoławczego czynszu dzierżawnego brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica O/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 28 września 2018 r. z zaznaczeniem, której działki dotyczy.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o terminie przetargu .

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

7)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

8)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 4 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

Załącznik: Mapy.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //