Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

 obręb Spytkowice:

1. dz. nr 1951/3 o pow. 0,0724 ha (w pobliżu ulicy Czarnowiejskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 21,72 zł brutto

2. dz. nr 2809/2  o pow. 0,0606 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 18,18 zł brutto

3. dz. nr 2809/3 o pow. 0,0292 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 8,76 zł brutto

4. dz. nr 2810   o pow. 0,0791 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 23,73 zł brutto

 5. dz. nr 2811/4  o pow. 0,1927 ha (w pobliżu ul. Krakowskiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 57,81 zł brutto 

6. dz. nr 4432/1   o pow. 0,3289 ha (w pobliżu ul. Wiślanej)

 •  wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -98,67 zł brutto

7. dz. nr 4885/2 o pow. 1,0358 ha (przylega do ul. Brzestowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 310,74 zł brutto

8. dz. nr 4885/40 o pow. 2,5459 ha (przylega do ul. Brzestowej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 763,77 zł brutto

9. dz. nr 4363/6 o pow. 0,0531 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 15,93  zł brutto

10. dz. nr 4364/1 o pow. 0,0468 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 14,04  zł brutto 

11. dz. nr 4357/6 o pow. 0,0867 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 26,01  zł brutto

12. dz. nr 4361/6 o pow. 0,3169 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 95,07  zł brutto

13. dz. nr 4358/1 o pow. 0,0032 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 0,96  zł brutto

14. dz. nr 4289 o pow. 1,1171 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 335,13  zł brutto 

15. dz. nr 4290  o pow. 0,1615 ha (w pobliżu  ul. Wiślanej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku - 48,45  zł brutto

16. dz. nr 1227/139   o pow. 0,2595 ha (w pobliżu  ul. Wadowickiej)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny w skali roku -77,85  zł brutto

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

17. dz. nr 4050/36 o pow. 3,9449 ha (przylega do ul. Lipowa)

 • wywoławczy czynsz dzierżawny-1 183,47  zł brutto

z przeznaczeniem pod użytki zielone

 

w/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka o numerze ewidencyjnym 1951/3 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00047627/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej oraz R1 – tereny rolne. Działki o numerach ewidencyjnych: 2809/2, 2809/3, 2810, 2811/4, 4289, 4290  są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00063328/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice działki nr 2809/2 i 2809/3 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: ZL – tereny leśne, działka nr 2810 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: ZL– tereny leśne oraz R1 – tereny rolne, działka nr 2811/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: R1 – tereny rolne, działki nr 4289 i 4290 znajdują się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi:  R1 – tereny rolne” oraz ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej.

Działka o numerze ewidencyjnym 4432/1 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00024224/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym R1 – tereny rolne. Działki o numerach ewidencyjnych: 4050/36, 4885/2, 4885/40, są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00009624/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 4050/36 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz KL – drogi klasy L (lokalne), działka nr 4885/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym R1 – tereny rolne, działka nr 4885/40 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: KD – drogi klasy KD (dojazdowe), MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz R1 – tereny rolne.

Działki o numerze ewidencyjnym: 4357/6, 4358/1, 4361/6, 4363/6, 4364/1 położone w miejscowości Spytkowice są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice, działka nr 4357/6 znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz  R1 – tereny rolne, działki o nr ew. 4358/1, 4361/6, 4363/6, 4364/1 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym: R1 – tereny rolne. Działka o numerze ewidencyjnym 1227/139 jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00024224/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: R1 – tereny rolne oraz ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W czasie trwania umowy wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawy przez Radę Gminy Spytkowice.

1)      Przetarg odbędzie się w dniu  5 października  2018 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% kwoty wywoławczego czynszu dzierżawnego brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica O/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 28 września 2018 r. z zaznaczeniem, której działki dotyczy.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o terminie przetargu .

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

7)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

8)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 4 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

Załącznik: Mapy.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //