STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SPYTKOWICE

herb

Opracowanie jest zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice sporządzonego w 1999 roku. Obejmuje cały teren gminy dlatego też traci ważność w całości tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice i załączniki graficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice przyjęte uchwałą nr VII/44/99 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 1999 roku.


Do opracowania Studium przystąpiono na podstawie uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice oraz uchwały nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych gminy Spytkowice.


Podstawa prawna.
Uchwały Rady Gminy Spytkowice:
- Uchwała nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice;
-  Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice

Ustawy:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017
roku, poz. 1073 z póżn. zm).

Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 roku, nr 118 poz. 1233).

Załączniki: 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SPYTKOWICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

RYSUNEK - UWARUNKOWANIA

RYSUNEK - KIERUNEK 

RYSUNEK - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //