STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SPYTKOWICE

herb

Opracowanie jest zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice sporządzonego w 1999 roku. Obejmuje cały teren gminy dlatego też traci ważność w całości tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice i załączniki graficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice przyjęte uchwałą nr VII/44/99 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 1999 roku.


Do opracowania Studium przystąpiono na podstawie uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice oraz uchwały nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych gminy Spytkowice.


Podstawa prawna.
Uchwały Rady Gminy Spytkowice:
- Uchwała nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice;
-  Uchwała nr XXVIII/211/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice

Ustawy:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017
roku, poz. 1073 z póżn. zm).

Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 roku, nr 118 poz. 1233).

Załączniki: 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SPYTKOWICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

RYSUNEK - UWARUNKOWANIA

RYSUNEK - KIERUNEK 

RYSUNEK - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //