Wykaz działki stanowiącej własność Gminy Spytkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 23 lipca  2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działki stanowiącej własność Gminy Spytkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

obręb Ryczów:

dz. Nr  1007/1   o pow. 0,5082 ha   za cenę  123 000,00 zł /brutto/

W/wdziałkaznajduje się przy ulicy Spokojnej w Ryczowie i jest opisana w księdze wieczystej Nr-KR1W/00059314/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice działka nr 1007/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UPR –  tereny  urządzeń obsługi rolnictwa. Działka jest  zabudowana budynkami stanowiącymi  przedmiot odrębnej własności.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działki winny złożyć wniosek do dnia 3 września 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: MAPA.PDF     

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup