Wykaz działki stanowiącej własność Gminy Spytkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 23 lipca  2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działki stanowiącej własność Gminy Spytkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

obręb Ryczów:

dz. Nr  1007/1   o pow. 0,5082 ha   za cenę  123 000,00 zł /brutto/

W/wdziałkaznajduje się przy ulicy Spokojnej w Ryczowie i jest opisana w księdze wieczystej Nr-KR1W/00059314/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice działka nr 1007/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UPR –  tereny  urządzeń obsługi rolnictwa. Działka jest  zabudowana budynkami stanowiącymi  przedmiot odrębnej własności.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działki winny złożyć wniosek do dnia 3 września 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: MAPA.PDF     

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //