XXXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice - zawiadomienie

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 30 maja br. tj. środa godz. 1000

XXXIX S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Gminy - informacja za rok 2017.

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2017 rok oraz udzielenie  absolutorium:

a)   informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu i realizacji inwestycji wykonanych w roku 2017 - prezentacja,

b)  podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2017 rok,

c)   podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2017.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2017 rok.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad  XXXIX -ej  sesji.

                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup