XXXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice - zawiadomienie

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 30 maja br. tj. środa godz. 1000

XXXIX S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Gminy - informacja za rok 2017.

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2017 rok oraz udzielenie  absolutorium:

a)   informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu i realizacji inwestycji wykonanych w roku 2017 - prezentacja,

b)  podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2017 rok,

c)   podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2017.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2017 rok.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad  XXXIX -ej  sesji.

                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //