Zaproszenie do składania ofert - opracowanie i druk mapy Gminy Spytkowice

herb

Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację ZADANIA: Opracowanie idruk mapy Gminy Spytkowice. 

I.   Przedmiotem ZADANIA jest:

Opracowanie i druk mapy Gminy Spytkowice.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka mapy:

 • turystyczno-krajoznawcza w formacie B1, składana
 • dwustronna, drukowana techniką offsetową arkuszową na papierze g-print
  o gramaturze 100g/m2
 • skala 1:13 000
 • zasięg: Gmina Spytkowice
 • nakład: 10 tys. sztuk
 • treść tekstowa i fotograficzna umieszczona na drugiej stronie mapy
 • naniesiona na mapie w szczególności: siatka dróg gminnych, siatka szlaków turystycznych
  i kulturowych, szlaków rowerowych, ważniejszych atrakcji i informacji turystycznych

Zakres prac:

 • opracowanie mapy według materiału nie starszego niż 6 miesięcy
 • konsultacja zawartości map z Zamawiającym
 • wykonanie projektu okładki (przód i tył)
 • druk map po przyjęciu projektu przez Zamawiającego
 • dostarczenie do siedziby Zamawiającego
 • wydrukowane mapy składane będą w harmonijkę 7x2 łamy (8x3 szpalty)
 • pakowanie map w opakowania zbiorcze dla określonej w umowie ilości 

Treść topograficzna mapy będzie zawierać:

 • granice Gminy Spytkowice
 • dokładną i aktualną, wraz z nazewnictwem, sieć dróg gminnych
 • sieć linii kolejowych wraz z przystankami i stacjami
 • przedstawienie ukształtowania terenu za pomocą poziomic co 10 m
 • sieć wodną: rzeki, strumienie i zbiorniki wodne wraz z nazwami głównych rzek i akwenów
 • wyodrębnione obszary leśne
 • dokładne i precyzyjne przedstawienie nazw obszarów zabudowanych z podziałem na: gminę, sołectwa i przysiółki sołectw
 • oznaczenie form ochrony przyrody: obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody i innych form ochrony przyrody wraz z nazwami i ich granicami
 • przedstawienie obiektów zabytkowych
 • muzea, izby regionalne, inne miejsca i obiekty o wartości historycznej
 • wybrane inne znane obiekty małej architektury takie jak: kapliczki przydrożne, przydrożne krzyże, mogiły i pomniki
 • obiekty bazy noclegowej z podziałem na: hotele, inne noclegi i schroniska, agroturystyki
 • przedstawienie aktualnego przebiegu szlaków turystycznych pieszych, szlaków rowerowych oraz szlaków i ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych
 • ramkę mapy i siatkę współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych,
 • zbiorniki wodne z ich nazwami (np. nazwy jezior, stawów rybnych)
 • umiejscowienie Gminy Spytkowice w skali mapy województwa i mapy Polski 

Pozostałe elementy mapy:

- okładki, zarówno awers jak też rewers zawierają: tytuł mapy, logo Zamawiającego, krótkie informacje
o mapie, zdjęcie charakteryzujące obszar mapy, informację o skali mapy i wydawcy, mapę poglądową, logo i adres wydawnictwa wykonującego mapę.

- legenda mapy zawiera wszystkie sygnatury umieszczone na mapie, z opisem w języku polskim i angielskim.

- materiał zdjęciowy i teksty na drugą stronę mapy dostarcza Zamawiający

Treść tekstowa i fotograficzna:

Druga strona mapy zostanie opracowana na podstawie materiałów (tekstów i zdjęć) przekazanych przez Zamawiającego.

Zdjęcia, teksty, ryciny, wykaz teleadresowy zostaną graficznie opracowane przez WYKONAWCĘ.

Uwagi końcowe:

Treść topograficzna mapy ma być zweryfikowana przez wykonawcę w terenie. Ocenę zawartości treści topograficznej dokona Zamawiający.

Po opracowaniu topograficznym mapy Wykonawca przedstawi projekt (plik JPG lub PDF) do akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje uwagi, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę. Druk mapy nastąpi po zatwierdzeniu ostatecznego projektu mapy.

III. Termin realizacji zamówienia: do 28.09.2018 r.

IV. Termin i sposób złożenia oferty: drogą mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 22.06.2018 r. do godz. 12:00.

V. Na realizację zadania Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę dwustronną, w której uregulowane zostaną szczegółowe warunki realizacji Zadania.

VI. Zamawiający ma prawo do odstąpienia lub do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny do 3 dni od dnia otwarcia ofert.

VII. Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

VIII. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród oferentów w oparciu o kryterium najniższej ceny.

IX. Termin płatności 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury.

X. Kary umowne:

a) W razie niewykonania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 30% wartości netto ustalonego wynagrodzenia,

b) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 0,1% wartości netto ustalonego wynagrodzenia za jeden dzień opóźnienia.

XI. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przesłana e-mailem. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem o miejscu i terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert.

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //