Zaproszenie na spotkanie - Montaż i wymiana oznakowania pionowego

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Montaż i wymiana oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych, w zakresie:

  1. Wymiany i montażu luster drogowych okrągłych U-18a,
  2. Montażu barierki chodnikowej U-12a,
  3. Wymiany i montażu barier energochłonnych,
  4. Wymiany progu zwalniającego,
  5. Wymiany oznakowania pionowego.

Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania oznakowania dróg,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 14.05.2019 r. godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

Załącznik: Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //