Zaproszenie na spotkanie - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

herb

 

Zaproszenie

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”.

Warunki wymagane od Wykonawców:

Uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane w zakresie robót, które obejmuje zamówienie, posiadanie doświadczenia w zakresie pełnienia obowiązków  inspektora nadzoru nad robotami o podobnym zakresie rzeczowym przy tego typu robotach oraz ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003r Nr 220, poz. 2174).

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zamieszczona na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice,a,1609903,modernizacja-i-remont-pomieszczen-wiejskiego-domu-kultury-w-spytkowicach.html

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 24.06.2019 r. godzina 1100.

Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie /w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //