Zaproszenie na spotkanie - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

herb

 

Zaproszenie

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”.

Warunki wymagane od Wykonawców:

Uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane w zakresie robót, które obejmuje zamówienie, posiadanie doświadczenia w zakresie pełnienia obowiązków  inspektora nadzoru nad robotami o podobnym zakresie rzeczowym przy tego typu robotach oraz ubezpieczenie OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003r Nr 220, poz. 2174).

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zamieszczona na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice,a,1609903,modernizacja-i-remont-pomieszczen-wiejskiego-domu-kultury-w-spytkowicach.html

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 24.06.2019 r. godzina 1100.

Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie /w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //