Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - budowa linii napowietrznej relacji GPZ Zator - Łączany

herb

 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Zator – Łączany w obszarze działek nr ewid.: 964, 965/4, 965/5, 965/6, 960 obręb Spytkowice-Wiśnicz oraz w obszarze działki nr ewid. 963/1 obręb Miejsce-Wiśnicz, jednostka ewidencyjna Spytkowice” na wniosek Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A  31-035 Kraków, reprezentowanym przez pełnomocnika Pana Andrzeja Walczak Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” Sp. z o.o. ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice.        

W związku z powyższym strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się pisemnie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji w pokoju nr 19 (II piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //