Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - budowa linii napowietrznej relacji GPZ Zator - Łączany

herb

 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Zator – Łączany w obszarze działek nr ewid.: 964, 965/4, 965/5, 965/6, 960 obręb Spytkowice-Wiśnicz oraz w obszarze działki nr ewid. 963/1 obręb Miejsce-Wiśnicz, jednostka ewidencyjna Spytkowice” na wniosek Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A  31-035 Kraków, reprezentowanym przez pełnomocnika Pana Andrzeja Walczak Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” Sp. z o.o. ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice.        

W związku z powyższym strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się pisemnie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji w pokoju nr 19 (II piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup