Zawiadomienie - Posiedzenie komisji

herb

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506

z w o ł u j  ę

na dzień 24 czerwca br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium:  projekty uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2018 rok,
b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2018,

       projekty uchwał w sprawie:

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice,
3) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
4) ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore,
5) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu,
7) zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice lata 2014 - 2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice,
8) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,
9) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Bachowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
10) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
11) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,
12) uczczenia Mieszkańca Gminy Spytkowice - ofiary II Wojny Światowej.
13) ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                                                                                   mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //