Zawiadomienie - Posiedzenie komisji

herb

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506

z w o ł u j  ę

na dzień 24 czerwca br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

1) rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium:  projekty uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2018 rok,
b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2018,

       projekty uchwał w sprawie:

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice,
3) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
4) ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore,
5) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
6) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu,
7) zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice lata 2014 - 2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice,
8) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,
9) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Bachowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
10) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
11) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,
12) uczczenia Mieszkańca Gminy Spytkowice - ofiary II Wojny Światowej.
13) ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                                                                                   mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup