Zawiadomienie - posiedzenie komisji

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 z w o ł u j  ę

na dzień  25 czerwca br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e wspólne

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

oraz

Komisji Budżetu i Infrastruktury 

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:      

      projekt uchwały w sprawie:

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)      zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

5)      przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022,

6)      Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach,

7)      zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8)      ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,

9)      projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice,

10)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych,

11)  przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 -2025",

12)  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

13)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

14)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

15)  ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //