Zawiadomienie - posiedzenie komisji

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 z w o ł u j  ę

na dzień  25 czerwca br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e wspólne

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

oraz

Komisji Budżetu i Infrastruktury 

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:      

      projekt uchwały w sprawie:

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)      zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

5)      przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022,

6)      Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach,

7)      zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8)      ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,

9)      projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice,

10)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych,

11)  przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 -2025",

12)  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

13)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

14)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

15)  ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup