Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy

herb

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę 

na dzień 26 czerwca br. tj. środa godz. 1000 

VII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, ul. Szkolna 7

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wręczenie medali "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej Rodzicom, których trzech lub więcej dzieci odbyło służbę wojskową.

5. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu  Stypendialnego za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Spytkowice w 2018 roku:

a) informacja Wójta Gminy o Raporcie - prezentacja,
b) debata nad Raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium:

a) informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy w roku 2018,
b) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2018 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2018.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Spytkowice.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustanowienia programu osłonowego Gminy Spytkowice w zakresie długofalowego działania samorządu Gminy Spytkowice wspierającego seniorów oraz osoby obłożnie i przewlekle chore,
2) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice
    i ustalenia ich przebiegu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice lata 2014 - 2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,
2) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Bachowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
3) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
4) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,
5) uczczenia Mieszkańca Gminy Spytkowice ofiary II Wojny Światowej.

14. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad VII-ej sesji.

 

                                                                            PRZEWODNICZĄCY

                                                                         mgr inż. Jerzy Piórowski

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //