Zawiadomienie - XL Sesja Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 27 czerwca br. tj. środa godz. 900 

XL S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)    zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata
    2017-2022.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,

2)    ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice,

2)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych,

3)    przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 -2025".

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

2)    wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

3)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice.

12. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2018 roku.

13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad XL-ej  sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //