Zawiadomienie - XL Sesja Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 27 czerwca br. tj. środa godz. 900 

XL S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)    zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata
    2017-2022.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,

2)    ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice,

2)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych,

3)    przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 -2025".

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

2)    wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

3)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice.

12. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2018 roku.

13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad XL-ej  sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup