Obwieszczenie Wójta Gminy

herb

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stosownie do przepisów art. 49 , art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 01.03.2018 r. zostało wszczęte na żądanie:

Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A  31-035 Kraków  reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Andrzeja Walczak – Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” Sp. z o.o. ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Zator –Łączany  w obszarze działek nr: 964, 965/4, 965/5, 965/6, 960 obręb Spytkowice-Wiśnicz oraz w obszarze działki nr 963/1 obręb Miejsce-Wiśnicz , jednostka ewidencyjna Spytkowice”

Opis inwestycji :

Przedmiotem inwestycji będzie budowa odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Zator – Łączany. Przebieg projektowanej linii napowietrznej 15 kV planowany jest na terenie Gminy Spytkowice w obrębie Spytkowice – Wiśnicz i Miejsce – Wiśnicz. Na trasie planowanie linii nie występują obiekty kubaturowe. Istniejąca linia napowietrzna zostanie zlikwidowana z uwagi na kolizję przewidywanym Wyrobiskiem Żwirownia Wiślicz. Łączna długość linii napowietrznych wyniesie około 1,85 km.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art.10 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Strony, mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienie w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pok.19) w godzinach pracy urzędu.

Prosimy o składanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .

Załącznik: OBWIESZCZENIE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //