Obwieszczenie Wójta Gminy

herb

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stosownie do przepisów art. 49 , art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 01.03.2018 r. zostało wszczęte na żądanie:

Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A  31-035 Kraków  reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Andrzeja Walczak – Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL” Sp. z o.o. ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Zator –Łączany  w obszarze działek nr: 964, 965/4, 965/5, 965/6, 960 obręb Spytkowice-Wiśnicz oraz w obszarze działki nr 963/1 obręb Miejsce-Wiśnicz , jednostka ewidencyjna Spytkowice”

Opis inwestycji :

Przedmiotem inwestycji będzie budowa odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji GPZ Zator – Łączany. Przebieg projektowanej linii napowietrznej 15 kV planowany jest na terenie Gminy Spytkowice w obrębie Spytkowice – Wiśnicz i Miejsce – Wiśnicz. Na trasie planowanie linii nie występują obiekty kubaturowe. Istniejąca linia napowietrzna zostanie zlikwidowana z uwagi na kolizję przewidywanym Wyrobiskiem Żwirownia Wiślicz. Łączna długość linii napowietrznych wyniesie około 1,85 km.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art.10 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Strony, mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienie w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pok.19) w godzinach pracy urzędu.

Prosimy o składanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .

Załącznik: OBWIESZCZENIE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //