Zaproszenie do składania ofert - Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w miejscowości Półwieś (ul. Kolejowa)

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe ma zadanie :

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w miejscowości Półwieś (ul. Kolejowa)

Prace obejmować będą:

Budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV obręb ewidencyjny: Półwieś  (ul. Kolejowa) dz. nr: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627

Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących załączniki do zaproszenia do składania ofert. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą do właściwego przygotowania i złożenia oferty.

Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załącznik nr 2 i nr 3 należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w miejscowości Półwieś (ul. Kolejowa)”na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice faksem (033) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 10.04.2020r do godz. 1300

Załączniki:

Ogłoszenie z formularzem ofertowym

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Ogólne warunki umowy

Informacja o wyborze oferty

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //