Zaproszenie do składania ofert - Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 w km 82+721 w miejscowości Ryczów do nieruchomości – działki o numerze ewidencyjnym 1837/2”.

Prace obejmować będą:

„Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 w km 82+721 w miejscowości Ryczów do nieruchomości – działki o numerze ewidencyjnym 1837/2”.

Zakres robót obejmuje:roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie konstrukcji zjazdu wraz z nawierzchnią, wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z tłucznia kamiennego, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do zaproszenia do składania ofert tj: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu Nr 1 do ogłoszenia, do którego należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz Załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, w/w dokumenty należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 w km 82+721 w miejscowości Ryczów do nieruchomości – działki o numerze ewidencyjnym 1837/2” na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice,  ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 8791 560, e – mail: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 10.04.2020 r. do godziny 1200.

Załączniki:

Ogłoszenie z formularzem

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy

Projekt budowlany

Ogólne warunki umowy

Organizacja ruchu

Informacja BIOZ

Informacja o wyborze oferty

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //