Zaproszenie do składania ofert

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na wykonanie zadanie: „Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno – turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Ryczów” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego programem operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Dokumentacja projektowa

Ogólne warunki umowy

Decyzja

Specyfikacja STWiOR

Przedmiar

Informacja z wyboru ofert

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.