Odnawialne źródła energii w gminie Spytkowice

oze panele sloneczne wiatraki fotowoltaika

Gmina Spytkowice od kilku lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Po realizacji prac związanych z wymianą nieekologicznych kotłów grzewczych, przyszedł czas na projekt dotyczący montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Spytkowice, w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do projektu przystąpiło 41 gmin z całego województwa, a jego celem jest pozyskanie dofinansowania, dostawa i instalacja odnawialnych źródeł energii.

W gminie Spytkowice od początku realizacji programu podpisano łącznie 30 umów na montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na pellet. Ostatecznie do zadania przystąpiło 28 Mieszkańców. Zgodnie z zawartymi umowami zainstalowane zostanie:

  • 18 instalacji płyt fotowoltaicznych,
  • 5 kolektorów słonecznych,
  • 3 pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową,
  • 1 pompa ciepła centralnego ogrzewania,
  • 1 piec na pellet.

Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko pół miliona złotych.

Ponadto, w trosce o czystsze powietrze, gmina Spytkowice zamontowała instalacje solarne na budynkach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach.

O projekcie słów kilka

Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PLN.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpi poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:

- 2395 instalacji fotowoltaicznych

- 969 instalacji kolektorów,

- 156 pomp ciepła na cele CWU,

- 171 pomp ciepła na cele CWU i CO

- 105 kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //