„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową”

 Baner

 

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -spr.

Całkowita wartość projektu wynosi: 19 359 109,11 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 8 029 788,14 PLN,  z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie: 3 535 515,66 PLN.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynków oraz ich termomodernizacja, zmniejszenie zużycia gazu jako paliwa do wytwarzania energii cieplnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i pyłów PM10 i PM2,5 oraz montaż trzech instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej co pozwoli na zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja trzech obiektów oświatowych - Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Spytkowicach, w Bachowicach i w Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową. Inwestycja polega na dociepleniu łącznie 6 131,15 m2 powierzchni ścian oraz stropów i stropodachów - 4585,56 m2. W ramach realizacji projektu zostaną wykonane i zamontowane trzy instalacje solarne /na każdym obiekcie jedna/, w skład których wchodzi 78 sztuk paneli słonecznych o łącznej zdolności wytwarzania 0,558 MWt energii cieplnej na dobę. Pozwoli to na zaoszczędzenie w skali roku 4628,32 GJ energii cieplnej w tych budynkach i zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową o 60,83% oraz obniżenie wydatków na zakup gazu do ogrzewania i energii elektrycznej do produkcji ciepłej wody. Ponadto nastąpi zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w sumie o 291,04 tony, w skali roku, co stanowi redukcję o 58,10%, a także redukcja emisji pyłów PM10 i PM2,5 o 61,12% będzie to efektem bezpośrednim realizacji projektu, który wpływał będzie na osiągnięcie społecznych celów zakładanych w projekcie.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach:

1) Roboty budowlane termomodernizacyjne obejmujące:

- termomodernizację ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu styropianem 15 cm, powierzchnia ścian - 2886,13 m2, wyprawa tynkarska tynkiem akrylowym;
- wymianę stolarki okiennej - 649,53 m2 i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - 486,01 m2 oraz wyłazów dachowych;
- docieplenie stropodachów wełną twardą o grubości 5 cm i miękką grubości 15 cm, docieplenie stropów granulatem wełny mineralnej - powierzchnia stropów i stropodachów - 2068,80 m2;
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie podłogi poddasza, więźby dachowej drewnianej i pokrycie dachu blachodachówką.

2) Roboty budowlane:

- roboty ogólnobudowlane i remontowe: posadzki piwnic, parteru i piętra, ściany piwnic i fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne, studzienki podokienne, schody, okładziny ścian tynkiem i płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów;
- opaska żwirowa ścian zewnętrznych;
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe;
- kominy wentylacji, drabinki i osprzęt dachowy, zadaszenie wejścia głównego, balustrady i pochwyty, osłony grzejników.

3) Instalacje sanitarne:

- wymiana instalacji grzewczej i grzejników typu fawir na grzejniki płytowe - szt.183, orurowanie, armatura;
- automatyka dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych składająca się z:termostatu nastawnego (1szt.), czujników temperatury (4szt.), bezstopniowego regulatora obrotów (1 szt.), rozdzielacz sygnału (1 szt.), okablowania;
- instalacja zasilania nagrzewnic, zabezpieczenia przeciwpożarowe  oraz roboty towarzyszące;
- budowa instalacji solarnych 8 baterii po 4 sztuki z zasobnikiem 2000 litrów;
- wymiana urządzeń kotłowni, armatury i orurowania, kocioł gazowy 60kW szt.1, zasobnik c.w.u. z dwoma wężownicami 1500l, systemy spalinowe o średnicy 200mm szt.2, roboty towarzyszące - uruchomienie kotłowni;
- demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i biały montaż, wykonanie instalacji ppoż., instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz armatura, orurowanie i roboty towarzyszące;
- wymiana instalacji gazu, montaż systemu detekcji gazu, wymiana orurowania i armatury, zabezpieczenie przeciw pożarowe, roboty towarzyszące;
- remont instalacji wentylacji, wentylacja hybrydowa, montaż wentylatorów szt.3, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicą wodną, przepustnicą z siłownikiem i automatyką, roboty towarzyszące;
- węzeł pomiarowy.

4)Instalacje elektryczne:

- prace demontażowe i przygotowawcze;
- montaż rozdzielni, wykonanie instalacji wewnętrznych;
- montaż opraw oświetleniowych;
- instalacja przeciwoblodzeniowa i instalacja odgromowa.

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bachowicach:

1) Roboty budowlane termomodernizacyjne:

- termomodernizacja ścian - 1419,08 m2;
- wymiana stolarki okiennej - 88,46 m2 i drzwiowej - szt.3 ,
- docieplenie stropów i stropodachów - 795,95 m2;
- roboty rozbiórkowe - wykucie ościeżnic, rozebranie rynien i rur spustowych, rozbiórka pokrycia dachowego;
- wykonanie posadzek i podłóg z wykładzin z warstwą izolacyjną;
- izolacje stropów z wełny mineralnej o grubości 10cm i 15cm;
- dostarczenie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, krycie dachów papą termozgrzewalną, rynny i rury spustowe, roboty wykończeniowe - malowanie, licowanie ścian, tynki elewacyjne;
- izolacje piwnic i fundamentów, docieplenie ścian styropianem o gr. 15cm, elewacja z tynku cienkowarstwowego akrylowego.

2) Roboty ogólnobudowlane:

- budowa wiatrołapu, wykonanie kompletnych robót od robót fundamentowych do wykończeniowych;
- roboty ogólnobudowlane i remontowe w budynku szkoły i przedszkola: roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek i podłóg, roboty wykończeniowe.

3) Instalacje sanitarne:

- roboty demontażowe i montażowe rurociągów instalacji wody, demontaż i montaż umywalek i baterii, zaworów antyskażeniowych, regulacyjnych i termostatycznych;
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania - demontaż i montaż grzejników - szt.115 i rurociągów, montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i powrotnych z funkcją równoważenia;
- montaż kompletnej instalacji solarnej - panele szt. 20 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji;
- wymiana rurociągów i zaworów w instalacji gazu;
- instalacje kanalizacyjne - wymiana przykanalika, roboty ziemne, instalacja pod posadzkowa, instalacja hydrantowa;
- instalacja wod-kan - roboty demontażowe i budowlane, kanalizacja pod posadzkowa, roboty ziemne i demontażowe, biały montaż.

4)Instalacje elektryczne:

- zasilanie i rozdział energii, wyłącznik p.poż.;
- instalacja oświetleniowa - montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych;
- instalacja odgromowa, pomiary;
- remont instalacji - wyłącznik główny ppoż., tablice bezpiecznikowe, zasilanie i rozdział, instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, odgromowa i pomiary.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ryczowie:

1) Roboty budowlane termomodernizacyjne:

- termomodernizacja ścian powyżej poziomu terenu - powierzchnia 1825,94 m2, roboty przygotowawcze;
- wymiana stolarki okiennej - 202,92 m2 i drzwiowej - 19,73 m2, wyłazów dachowych, klapy oddymiania;
- docieplenie stropów i stropodachów - 1720,81 m2, nad częścią przeszkloną i zapleczem sali gimnastycznej oraz częścią
- szkolną - rozbiórka pokrycia dachowego, izolacje stropów z wełny mineralnej o grubości 5cm;
- docieplenie stropów granulatem wełny mineralnej, pokrycie papą termozgrzewalną;
- docieplenie ścian styropianem o gr.15cm elewacja z tynku cienkowarstwowego akrylowego.

2) Roboty budowlane:

- roboty ogólnobudowlane i remontowe: posadzki piwnic, parteru i piętra, ściany piwnic i fundamentowe ściany
wewnętrzne działowe, ściany zewnętrzne części podpiwniczonej, schody, okładziny ścian tynkiem i płytkami
ceramicznymi, malowanie ścian, wykończenie sufitów, sufit sali gimnastycznej;
- opaska żwirowa ścian zewnętrznych;
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominy wentylacji, drabinki i osprzęt dachowy, zadaszenie wejścia głównego, balustrady i pochwyty, osłony grzejników.

3) Instalacje sanitarne:

- wymiana instalacji grzewczej i grzejników stalowych płytowych i żeliwnych członowych na grzejniki płytowe - szt. 122, orurowanie, armatura;
- automatyka dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych składająca się z:- termostatu nastawnego (1 szt.), czujników temperatury (4 szt.), bezstopniowego regulatora obrotów (1szt.), rozdzielacza sygnału (1 szt.),okablowania (800 m), szafki (1 szt.);
- instalacja zasilania nagrzewnic;
- zabezpieczenia przeciwpożarowe i roboty towarzyszące;
- budowa instalacji solarnych - 20 sztuk (4 baterie po 5 sztuk) z zasobnikiem 1500 litrów;
- wymiana urządzeń kotłowni, armatury i orurowania, zasobnik c.w.u. z dwoma wężownicami 1000l, zasobnik buforowy 300l, roboty towarzyszące - uruchomienie kotłowni;
- demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i biały montaż, wykonanie instalacji ppoż., instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz armatura, orurowanie i roboty towarzyszące;
- wymiana instalacji gazu, montaż systemu detekcji gazu, wymiana orurowania i armatury, zabezpieczenie przeciw pożarowe, roboty towarzyszące;
- remont instalacji wentylacji, wentylacja hybrydowa, montaż wentylatorów, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicą wodną, przepustnicą z siłownikiem i automatyką, roboty towarzyszące;
- węzeł pomiarowy.

4) Instalacje elektryczne:

- prace demontażowe i przygotowawcze;
- montaż rozdzielni, wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych;
- instalacja przeciwoblodzeniowa;
- instalacja odgromowa;
- instalacja oddymiająca.

Realizacja projektu dla większości mieszkańców gminy oznaczać będzie znaczną poprawę czystości powietrza, a przez to również mniejsze zagrożenie dla ich zdrowia. Wykonanie tej inwestycji stanie się więc adekwatną odpowiedzią samorządu na konieczność poprawy jakości powietrza i zmniejszenie stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz spowoduje znaczne zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu w obiektach objętych projektem.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //