Logotypy

 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016 – 2022

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice jest dokumentem planistycznym o charakterze operacyjnym określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysu wyznaczonych w diagnozie obszarów zdegradowanych w gminie oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy Spytkowice. Realizacja projektu, którego efektem będzie uchwalony Gminny Program Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016-2022, pozwoli na wdrożenie działań i projektów służących wyprowadzeniu obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych oraz na wykorzystanie ich potencjałów. Istnieje wiele problemów, z którymi od dłuższego czasu boryka się gmina jednak jak do tej pory nie zaproponowano kompleksowego zestawu narzędzi służących ich niwelowaniu.

Rozwiązania proponowane w ramach Gminnym Programie Rewitalizacji pomogą zaangażować społeczność, zastosować nowe formy współpracy i partnerstwa pomiędzy podmiotami mogące przynieść na długie lata efekt synergii, koncentracji działań, a w konsekwencji nadzieję na zapoczątkowanie pozytywnych zmian. Planowane działania mają być na tyle kompleksowe, aby korzystnie wpływać na przekształcenie wybranego obszaru będącego w stanie kryzysu. Bez wsparcia finansowego stan kryzysowy będzie się pogłębiał, a samorząd wykonywał będzie w większości bieżące zadania w ramach dostępnych budżetów.

Zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwią gminie oraz jej partnerom z trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) ubieganie się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację określonych działań i projektów z niego wynikających.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice przygotowywany jest w ramach konkursu „Przygotowanie programów rewitalizacji” organizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Całkowita wartość projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji i zawartą umową pomiędzy Województwem Małopolski a Gminą Spytkowice, wynosi 62 070,00 zł. Województwo zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu dotacji w wysokości do 55 863,00 zł. Kwota dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu, a Gmina Spytkowice zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych. Dotacja na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //