Formularze do pobrania

 

Pełnomocnictwo do odbioru węgla

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale niemieszkalne

 

REFERAT PODATKOWY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - pobierz

WNIOSEK O ZWOLNIENIE I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW - pobierz

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY

OŚWIADCZENIE O ZMIANACHpobierz  

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK ZDL-1

ZAŁĄCZNIK ZDL-2

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZDN-1

ZAŁĄCZNIK ZDN-2

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK ZDR-1

ZAŁĄCZNIK ZDR-2

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIL-1

ZAŁĄCZNIK ZIL-2

ZAŁĄCZNIK ZIL-3

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZIN-1

ZAŁĄCZNIK ZIN-2

ZAŁĄCZNIK ZIN-3

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIR-1

ZAŁĄCZNIK ZIR-2

ZAŁĄCZNIK ZIR-3

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O GRUNTACH

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O LASACH

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA - sprawy podatkowe - pobierz 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O POWIERZCHNI DZIAŁEK W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH - pobierz 

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o: umorzenie zaległości podatkowej */rozłożenie na raty podatku */odroczenie terminu płatności * - pobierz 

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - pobierz

Wzory formularzy interaktywnych do wypełnienia, wydruku i zapisania oraz broszury informacyjne dotyczące ich wypełnienia, dla podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego, dostępne są na stronie internetowej https://podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O ZWOLNIENIE/ZWROT CZĘŚCI OPŁATY ZA KORZYSTANIE W 2021 ROKU Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCYM W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOT. PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SPRZEDAŻ DETALICZNA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - GASTRONOMIA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

INFORMACJA O REZYGNACJI Z PROWADZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU - pobierz 

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRZYSŁUGUJĄCEGO PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI - pobierz

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE - pobierz

    ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS OBIEKTU (POLA BIWAKOWEGO) - pobierz

    ZAŁĄCZNIK 2 - DEKLARACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ CO DO WYPOSAŻENIA - pobierz

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW - pobierz

PODANIE O WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO/SKRÓCONEGO/WIELOJĘZYCZNEGO AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/ZGONU - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - pobierz

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH/ O AKTUALIZACJĘ DANYCH W REJESTRZE DANYCH KONTAKTOWYCH/ O USUNIĘCIE DANYCH Z REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU - pobierz

WNIOSEK O WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM - pobierz

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL - pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO - pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO - pobierz

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO - pobierz

 

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ANKIETA DOT. INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYNKÓW - pobierz

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OZNACZENIU BUDYNKU NUMEREM PORZĄDKOWYM - pobierz

WNIOSEK O ODBIÓR WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - pobierz

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY - pobierz

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY DZIERŻAWY - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY UŻYCZENIA - pobierz

WNIOSEK O UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO DZIAŁEK - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O ZAMIANĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - pobierz

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - pobierz

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE PRZETARGU - pobierz

WNIOSEK O SPROSTOWANIE AKTU WŁASNOŚCI ZIEMI - pobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (DLA FIRM) - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI - pobierz

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PODMIOTU ZAMIERZAJĄCEGO ŚWIADCZYĆ USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - pobierz

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PODMIOTU ZAMIERZAJĄCEGO ŚWIADCZYĆ USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY BĘDĄCEJ NA LIŚCIE PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKTACH LUB TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SPYTKOWICE - pobierz

 

REFERAT PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU - pobierz

WNIOSEK O ODBIÓR ZJAZDU - pobierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGRODZENIA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA Z DROGĄ PUBLICZNĄ - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LUB WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI - pobierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZY DRODZE - pobierz

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM - pobierz

WNIOSEK O ZMIANĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGOWEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA I NALICZENIE OPŁAT ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - pobierz

 

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY

PODANIE O PRACE INTERWENCYJNE - pobierz

PODANIE O STAŻ - pobierz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - pobierz

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalno-rekreacyjnej - pobierz

Zawiadomienie o organizowaniu zabawy o charakterze zamkniętym - zabawy publicznej poza stałą siedzibą organizatora - pobierz

WNIOSEK O DOTACJĘ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU - pobierz

 

STANOWISKO DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBJĘCIA LECZENIEM ODWYKOWYM - pobierz

 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - pobierz

 

GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (KANALIZACYJNEJ) I OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA - pobierz

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - pobierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI - pobierz

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WZORY FORMULARZY - przejdź do strony GOPS

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //