euroregion

 

Dzięki porozumieniu podpisanemu w 2017 roku, gmina Spytkowice wspólnie z gminą Divinka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, który swym zakresem obejmował następujące zadania:

1. Budowę wieży widokowej w gminie Divinka.
2. Renowację czterech zabytkowych kapliczek na terenie gminy Spytkowice.
3. Oznakowanie edukacyjnej trasy pieszo-rowerowej o długości 20 km.
4. Organizację czterech imprez promujących kulturę polsko-słowacką tj.:

  • Dzień Dziecka w gminie Spytkowice;
  • Dożynki polsko-słowackie w gminie Spytkowice;
  • Starosłowiańskie Dni w gminie Divinka;
  • Dzień Turystyki w gminie Divinka.

5. Wydanie folderu promocyjnego w nakładzie 1000 egz.

W lutym 2019 r., po 18 miesiącach od podpisania umowy o dofinansowanie, udało się zakończyć realizację projektu i wykonać wszystkie zaplanowane zadania. Działania w ramach projektu prowadzone były po obu stronach granicy. Nasi słowaccy partnerzy, w celu zwiększenia dziedzictwa przyrodniczego wybudowali drewnianą wieżę widokową na Malom vrchu w Divince, która uatrakcyjniła istniejącą ścieżkę edukacyjną i przyczyniła się do intensywniejszego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego. Ponadto w celu promocji i lepszego poznania dziedzictwa przyrodniczego został zorganizowany 26 lutego 2019 r. Dzień Turystyki, w którym uczestniczyły dzieci z partnerskich gmin. Podczas imprezy, jej uczestnicy, przeszli ścieżkę edukacyjną, wspięli się na wybudowaną wieżę widokową i poznali pozostałe zabytki regionu. W celu zachowania dziedzictwa kulturowego zostały zorganizowane 1 września 2018 r. Starosłowiańskie Dni, podczas których prezentowano zwyczaje, tradycje i kulturę pogranicza polsko-słowackiego.

W ramach realizacji projektu po stronie polskiej została przeprowadzona kompleksowa renowacja czterech zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie gminy Spytkowice, które zyskały nowe oblicze. Dzięki realizacji zadania została powstrzymana ich dalsza degradacja i niszczenie oraz przywrócono im utraconą wartość dla dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu odrestaurowano następujące obiekty:

  • Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w Spytkowicach - trzykondygnacyjna, słupowa kapliczka z piaskowca wykonana 1927 r. Na najwyższym stopniu wznosi się ukoronowana figura Matki Bożej Różańcowej. Poniżej na kolumnie wyrzeźbiono przedstawienie: Niepokalanego Serca Maryi, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa.
  • Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej w Ryczowie - jedna z najstarszych kapliczek znajdująca się w przysiółku Chałupki. Umiejscowiona została kilkadziesiąt metrów od koryta Wisły. Jest to dwuipółmetrowa budowla z kamienia, we wnęce której znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Kamienna Kapliczka Grupa Ukrzyżowania z 1863 r. w Bachowicach - pięciometrowa figura w formie słupowej, wykonana z piaskowca. Znajduje się na pograniczu Bachowic i Spytkowic. Przedstawia konanie Pana Jezusa na krzyżu, u stóp którego znajdują się: Maryja, Maria Magdalena i najmłodszy uczeń Chrystusa - św. Jan. W dolnej części umieszczony jest napis: „Na chwałę Bożą tę pamiątkę położył Piotr Przystał w 1863 r.”.
  • Kamienna Kapliczka z krzyżem w Miejscu - w najwyższej części kapliczki umieszczony jest krzyż z wyobrażeniem postaci cierpiącego Chrystusa. Poniżej wyrzeźbiono w kamieniu postacie: Matki Bożej, św. Stanisława i św. Macieja. W środkowej części postumentu usytuowano figurę Marki Bożej Królowej Niebios, a nad nią napis: „Zbaw nas Panie”.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. na demontażu poszczególnych części kapliczek oraz usunięciu z obiektów zanieczyszczeń, farb i zaprawy cementowej. Następnie oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem było uzupełnienie rzeźb i detali architektonicznych na podstawie zachowanych form. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte odpowiednimi środkami zabezpieczającymi oraz ponownie zamontowane.

Ponadto w ramach realizacji projektu wyznaczona została i oznakowana trasa rowerowa ukazująca piękno krajobrazu naszej gminy i promująca dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Szlak o długości 21,2 km został oznakowany kolorem zielonym i poprowadzony przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo zakątki gminy obok zabytkowych kapliczek wyremontowanych w ramach projektu. Trasa została wyznaczona po istniejących drogach i została powiązana z istniejącymi szlakami rowerowymi.

W ramach realizacji projektu zorganizowano również dwie imprezy promujące lokalne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze na pograniczu polsko-słowackim. Pierwszą z nich był zorganizowany w dniu 3 czerwca 2018 r. Dzień Dziecka, podczas którego zorganizowano poznawczy rajd rowerowy , w trakcie którego uczestnicy mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturalno-przyrodniczym gminy Spytkowice. Ponadto, w celu zacieśnienia nawiązanej współpracy między partnerami projektu, zostały zorganizowane rozgrywki sportowe dla dzieci z partnerskich gmin oraz różnego rodzaju konkursy i zabawy. Kolejną imprezą promującą lokalne dziedzictwo kulturalne oraz ukazującą tradycje i zwyczaje pogranicza polsko-słowackiego były Polsko-Słowackie Dożynki zorganizowane w dniu 26 sierpnia 2018 r. Celem imprezy było zapoznanie z kulturą ludową oraz z obrzędami i zwyczajami dożynkowymi.

Dzięki realizacji projektu zostały stworzone warunki do lepszego wykorzystania i poznania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza oraz zachowanie go dla kolejnych pokoleń.

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //