RPO logotypy

 

W dniu 30 grudnia 2021 roku Gmina Spytkowice zawarła z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

 

Całkowita wartość projektu: 1 020 200,63 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 012 820,63 PLN

Wartość dofinansowania: 997 559,03 PLN

 

Celem projektu, w ramach którego zaplanowano wymianę 70 sztuk nieefektywnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe (65 sztuk), kotły na biomasę (3 sztuki) oraz pompy ciepła (2 sztuki),  jest obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie niskiej emisji na terenie miejscowości gminy Spytkowice objętych realizacją projektu.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

1. Roboty instalacyjno-sanitarne (kotły gazowe, na biomasę i pompy ciepła)

2. Budowę i przebudowę istniejących instalacji gazowych i centralnego ogrzewania

3. Kampanię edukacyjno-informacyjną

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //