Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

 

LP.   NR UCHWAŁY

 DATA

PODJĘCIA

TYTUŁ UCHWAŁY 

ZMIENIONA

UCHWAŁAMI 

 1 XIII//71/95 1995-12-28 Powołania jednostki budżetowej  
 2 XIV/80/96 1996-02-27 Przepisów porządkowych dotyczących zakazu wypalania traw  
 3 XIX/105/96 1996-12-30 Nadania ulic we wsi Spytkowice XX/110/97
 4 XXI/123/97 1997-04-29 Nadania ulic we wsi Bachowice  
 5 XXI/124/97 1997-04-29 Nadania ulic we wsi Lipowa  
 6 XXII/132/97 1997-06-26 Opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Spytkowice do kategorii dróg gminnych  
 7 V/26/98 1998-12-30 Zatwierdzenia herbu Gminy i Wsi Spytkowice oraz wsi Bachowice, Ryczów, Miejsce i Lipowa  
 8 XVIII/134/2000 2000-09-19 Nadania nazw ulic we wsi Ryczów  
 9 V/28/03 2003-02-26 Nadania nazwy ulicy wsi Spytkowice  
10 VI/37/03 2003-03-31 Zasad i warunków używania herbu gminy Spytkowice i Sołectw wchodzących w Jej skład.  
11 VII/54/03 2003-04-29 Nadania nazw ulicy we wsi Spytkowice  
12 XVI/124/04 2004-02-12 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice XII/86/11
13 XLI/351/06 2006-06-09 Nadania Statutu Urzędu Gminy w Spytkowicach XXVI/218/09
14 IV/30/07 2007-02-21 Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Spytkowice na lata 2007-2010  
15 VI/50/07 2007-04-25 Uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Spytkowice  
16 VI/51/07 2007-04-25 Zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu XXI/139/12
17 VII/68/07 2007-05-29 Nadania nazw ulicom we wsi Półwieś  
18 XVII/138/08 2008-03-18 Uchwalenia „ Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Spytkowice na lata 2008-2032”  
19 XXIV/196/ 08 2008-12-05 Nadania nazwy ulicy we wsi Spytkowice  
20 XXVI/221/09 2009-03-12 Nadania nazw ulic we wsi Spytkowice  
21 XXVI/223/09 2009-03-12 Ustalenia lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Spytkowice

X/70/11  

XLI/310/14

22 XXVI/224/09  2009-03-12 Ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego XLI/311/14
23 XXVII/235/09  2009-04-30 Uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  
24 XXXI/259/09 2009-10-30 Ustanowienia pomnika przyrody  
25 XXXIV/278/09 2009-12-29 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Opadami dla Gminy Spytkowice lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 XXXV/287/10
26 XL/303/10 2010-04-27 Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Spytkowice oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom  
27 XLIII/315/10 2010-09-14 Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  
28 IV/11/10  2010-12-30 Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Spytkowice na lata 2011-2020 XII/95/15
29 XII/89/11 2011-09-27 Nadania nazw ulic we wsi Spytkowice  
30 XVI/107/11 2011-11-30 Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  
31  XX/132/12 2012-04-27 Uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach

XXIV /168/12

XXXII/231/13

32  XXVIII/193/12 2012-12-21 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty  
33 XXVIII/197/12 2012-12-21 Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportowych nieczystości ciepłych na terenie Gminy Spytkowice  
34 XXXV/253/13 2013-10-09 Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim  
35 XXXVII/266/13 2013-11-11 Podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice  
36 XXXVII/267/13 2013-11-11 Szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia  dziecka  
 37 XL/300/14 2014-02-26 Określenia ogólnych zasad umieszczenia reklam na obiektach budowlanych i terenach stanowiących własność Gminy Spytkowice  
 38 XL/301/14 2014-02-26 Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  
39  XLI/320/14 2014-04-09 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice  
40  XLI/321/14 2014-04-09 Zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice  
41  XLIV/345/14 2014-09-24 Ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”  
42  XLIV/346/14 2014-09-24 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
43  XLIV/347/14 2014-09-24 Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  
44  XLV/356/14 2014-11-05 Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  
45  XLV/365/14 2014-11-05 Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice obejmującego sołectwa: 1) Spytkowice, 2) Bachowice, 3) Lipowa, 4) Miejsce, 5) Ryczów  
46  XLV/368/14 2014-11-11 Uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego  
47  XLV/369/14 2014-11-11 Upamiętnienia 100. rocznicy Czynu Legionowego i utworzenia Związku Strzeleckiego na obszarze obecnej Gminy Spytkowice  
48  VI/53/15 2015-05-27 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025  
49  VI/54/15 2015-05-27 Ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”  
50  VII/61/15 2015-07-01 Nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Spytkowice”, „Zasłużony dla Gminy Spytkowice ”  
51  VII/64/15 2015-07-01 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
52  VII/65/15 2015-07-01 Określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  
53  VIII/69/15 2015-09-17 Określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie  
54  VIII/70/15 2015-09-17 Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych  
55 X/82/15 2015-10-28 Pozbawienia statusu pomnika przyrody  
56  X/83/15 2015-10-28 Pozbawienia statusu pomnika przyrody  
57  XII/94/15 2015-11-27 Stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Spytkowice  
58  XIII/104/15 2015-12-21 Ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  
59  XIV/111/16 2016-02-17 Nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice  
60  XVIII/120/16 2016-05-05 Zatwierdzenia Aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości: Spytkowice, Bachowice, Ryczów,Miejsce, Półwieś, Lipowa  
61  XVIII/124/16 2016-05-05 Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku”  
62  XIX/134/16 2016-06-01 Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
63  XX/142/16 2016-06-29 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
64  XX/143/16 2016-06-29 Wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach  
65  XX/145/16 2012-12-21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice

XXIV/171/16

XXX/231/17

66  XXI/151/16 2016-08-31 Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice  
67  XXII/156/16 2016-10-26 Wprowadzenia „ Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”  
68  XXV/180/16 2016-12-21 Zmiany granic Sołectwa Miejsce i Sołectwa Spytkowice w związku z włączeniem do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna  
69 XXV/182/16 2016-12-21 Nadania nazwy ulicy we wsi Miejsce  
70 XXV/183/16 2016-12-21 Nadania nazwy ulicy we wsi Ryczów  
71 XXVI/195/17 2017-02-01 Przyjęcia „Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”  
72  XXVII/204/17 2017-02-22 Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  
73 XXVII/205/17 2017-02-22 Określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  
74 XXVII/206/17 2017-02-22 Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
75 XXVIII/217/17 2017-03-29 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
76 XXIX/226/17 2017-05-31 Określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne  
77  XXX/232/17 2017-06-28 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
78  XXX/233/17 2017-06-28 Określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  
79  XXXI/241/17 2017-09-27 Zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów I doradców zawodowych  
80  XXXI/242/17 2017-09-27 Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019  
81  XXXI/243/17  2017-09-27 Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice  
82  XXXIV/260/17 2017-11-24 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
83  XXXIV/261/17 2017-11-24 Zwolnień w podatku od nieruchomości  
84  XXXIV/262/17 2017-11-24 Dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Spytkowice instrumentem płatniczym  
85  XXXIV/272/17 2017-11-24 Ustanowienia Klastra Energii Wisła  
86  XXXIV/273/17 2017-11-24 Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Spytkowice do Projektu „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”  
87  XXXIV/274/17 2017-11-24 Przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

XXXVI/292/18

XL/348/18

88  XXXV/282/17 2017-12-20 Trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu I sposobu rozliczenia ich wykorzystania XXXVII/303/18
89  XXXV/286/17 2017-12-20 Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice  
90  XXXV/287/17 2018-12-20 Nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice  
91  XXXVI/291/18 2018-02-14 Przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji  
92  XXXVII/293/18 2018-02-28 Uczczenia Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  
93  XXXVII/294/18 2018-02-28 Podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  
94  XXXVII/295/18 2018-02-28 Podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic I siedzib obwodowych komisji wyborczych  
95  XXXVII/296/18 2018-02-28 Zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2017 – 2026  
96  XXXVII/304/18 2018-02-28 Określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice  
97  XXXVII/308/18 2018-02-28 Uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych“ Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na lata 2018-2021  
98  XXXVII/310/18 2018-02-28 Ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju  
99  XXXVII/312/18 2018-02-28 Ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice  
100  XXXVIII/320/18 2018-04-25 Gminnego Programu Stypendialnego  
101  XXXVIIII/333/18 2018-04-25 Zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach  
102  XXXVIII/334/18 2018-04-25 określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  
103  XXXVIII/335/18 2018-04-25 Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
104  XXXVIII/336/18 2018-04-25 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych  XL/354/18
105  XXXVIII/337/18 2018-04-25 Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
106  XL/349/18 2018-06-27 Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022  
107  XL/351/18 2018-06-27 Zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
108  XL/352/18 2018-06-27 Ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  
109  XL/355/18 2018-06-27 Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025”  
110  XLI/367/18 2018-09-19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice  
111  XLI/404/18 2018-09-19 Zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice  
112  XLII/407/18 2018-10-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  
113  XLII/410/18 2018-10-17 Statutu Gminy Spytkowice  
 114 II/9/18 2018-12-03 Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spytkowice “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
 115 II/10/18 2018-12-03

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznaniapomocy w zakresie dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotuwydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

 
 116 III/20/18 2018-12-20

Uczczenia Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II wojny światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau

 
 117 III/21/18 2018-12-20

Nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice

 
       
       
       
       

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //