Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice

 

 Logotypy kotly

 

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 864 000,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 1 854 000,00 PLN,  z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie: 1 826 190,00 PLN.

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie niskiej emisji na terenie miejscowości gminy Spytkowice objętych realizacją projektu oraz zmniejszenie zużycia paliw do ogrzewania domów, w których przewidziano wymianę kotłów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie modernizacji energetycznej budynków.

Przedmiotem projektu jest wymiana 200 sztuk starych nieefektywnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe o wysokich sprawnościach, spełniające obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska wraz z przebudową istniejących wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu grzewczego, a także przeprowadzenie kampanii edukacyjno - promocyjnej.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano:

  1. Roboty instalacyjno – sanitarne związane z wymianą 200 szt. niskosprawnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe, spełniające obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska wraz z przebudową istniejących instalacji c.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowych systemów grzewczych;
  2. Roboty instalacyjno – sanitarne związane z przebudową istniejących instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowych systemów grzewczych;
  3. Limitowane koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem i pełną inwentaryzacją źródeł ciepła;
  4. Działania informacyjne i promocyjne.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

- obniżenie zużycia energii do ogrzewania budynków objętych projektem;

- redukcję zanieczyszczeń pyłu PM10 o 97,21%;

- redukcję zanieczyszczeń pyłu PM2,5 o 93,71%;

- redukcję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla CO2 o 53,13%.

Dodatkowo realizacja projektu będzie przyczyniać się do:

- zwiększenia komfortu życia społeczeństwa, poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem;

- efektywnego wykorzystania energii, zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej;

- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Spytkowice, co może wpłynąć również na ich rozwój ekonomiczny;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy;

- spadku emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego;

- spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie Województwa Małopolskiego;

- zmniejszenia liczby zachorowań, będących bezpośrednim wpływem zanieczyszczonego powietrza.

Projekt zakłada wdrożenie optymalnego oraz efektywnego ekologicznie i ekonomicznie systemu ogrzewania (wymianę nieefektywnych niskosprawnych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe, spełniające obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska, co pozwoli na ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do powietrza, które są obecnie wynikiem wykorzystywania nieefektywnych pieców o niskich sprawnościach), zmniejszenie zużycia energii w indywidualnych gospodarstwach domowych, podniesienie świadomości ekologicznej regionu, poprzez działania promocyjne, szkolenia i kampanie związane z obniżeniem niskiej emisji oraz poprawę jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //