Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami są zadania publiczne ujęte w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, a w szczególności dotyczące:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
  1) promowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego,
  2) propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych, tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej,
  3) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy,
  4) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo - rekreacyjnych.
 2. Wypoczynku dzieci i młodzieży:
  1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  1) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
  2) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
  3) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaju używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
  4) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
  5) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
  1) realizacja działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt,
  2) edukacja ekologiczna poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym.
 5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
  1) współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy,
  2) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,
  3) wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,
  4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
  5) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu,
  6) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców,
  7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,
  8) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  9) rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo,
  10) wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
  11) organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych,
  12) wspieranie działalności artystycznej.
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej mieszkańców,
  2) renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //