Wójt Gminy Spytkowice

Wojt7


mgr Mariusz Krystian

 

Urodził się 18 września 1976 roku w Zatorze. Ukończył Szkołę Podstawową w Ryczowie, a następnie Technikum Kolejowe w Krakowie o specjalności: Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Akademii Pedagogicznej, na której uzyskał dyplom magistra politologii i nauk społecznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz informatyki na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W swoim dorobku zawodowym posiada doświadczenie jako pracownik fizyczny oraz umysłowy m.in. statystyk medyczny oraz nauczyciel. Jest żonaty - żona Agata, ma pięcioro dzieci: Mikołaja, Piotra, Filipa, Annę i Dominika.

Od 1998 roku aktywnie udziela się w środowisku lokalnym, od 2002 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Spytkowice, w której m.in. przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Działał także w OSP Ryczów, Gminnej Orkiestrze Dętej, był członkiem Rady Parafialnej oraz Akcji Katolickiej.

Funkcję Wójta Gminy Spytkowice pełni od grudnia 2010 roku, starając się o równomierny rozwój całej wspólnoty gminnej. W zakresie inwestycyjnym przede wszystkim kładzie nacisk na remont i odbudowę dróg gminnych, remont i restaurację budynków komunalnych, budowę chodników oraz kanalizacji sanitarnej. W swoich działaniach ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Dzięki temu udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw.

Do dnia dzisiejszego realizuje w miarę możliwości swoje pasje społeczne m.in. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Spytkowicach, grając w Gminnej Orkiestrze Dętej, czy aktywnie pracując na rzecz Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Interesuje się psychologią polityki oraz historią Polski XX wieku.

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //