Obowiązujące zasady ogrzewania budynków

herb

Szanowni Mieszkańcy,

od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy Mieszkańcy województwa małopolskiego.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie uchwały antysmogowej.

Dodatkowo:

  • do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tzw. kopciuchy,
  • do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017r., mogą być użytkowane bezterminowo.

Przepisy małopolskiej uchwały antysmogowej dotyczą użytkowników instalacji grzewczych (kotłów, pieców, kominków). Nie obejmują natomiast Mieszkańców, którzy obecnie korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania: pieców elektrycznych, na gaz czy olej, a także pomp ciepła. Gdyby chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający wymagania uchwały antysmogowej.

Podobnie jak właściciele kominków – od lipca 2017 roku nowe urządzenia muszą spełniać wymagania uchwały antysmogowej. Nie oznacza to jednak, że trzeba wymieniać już zamontowane kominki. Żeby spełniały wskazane poziomy sprawności cieplnej (co najmniej 80%) lub normy emisji wystarczy - począwszy od 2023 roku - doposażyć je w specjalne urządzenia, które ją zredukują, tzw. elektrofiltry.

Uprawnionym do kontroli Mieszkańców w tym zakresie jest Wójt Gminy oraz upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Kontrolowany  użytkownik kotła, pieca lub kominka powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta, spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia. Od 2020 roku wszystkie instrukcje użytkowania urządzeń grzewczych muszą obowiązkowo zawierać informacje o wynikach badań emisji zanieczyszczeń.     

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość przy zakupie paliwa.

  • Przedsiębiorca (składy węglowe) wprowadzający do obrotu paliwo stałe, przeznaczone do gospodarstw domowych lub instalacji małej mocy (poniżej 1 MW) ma obowiązek wydać zaświadczenie/świadectwo o jakości paliwa stałego.
  • Kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, wprowadzającego do obrotu paliwo stałe jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.
  • Świadectwo musi zawierać informację na temat każdego parametru wymaganego przez projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Bezwzględny zakaz spalania odpadów.

Mając na uwadze zdrowie Mieszkańców oraz ochronę środowiska, w naszej gminie przeprowadzane są kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

Każdy Mieszkaniec, w przypadku zaobserwowania naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, powinien zgłosić interwencję w tym zakresie na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/ lub pod numerem telefonu: 606 382 072, czynnym całą dobę.

Mieszkańcy Gminy Spytkowice mogą starać się o dotacje na: wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, spełniające wymagania uchwały antysmogowej; termomodernizację budynku; wymianę okien i drzwi; montaż odnawialnych źródeł ciepła z takich programów jak: Czyste Powietrze, Mój Prąd czy ulga termomodernizacyjna.

Przedsiębiorcom, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii, informacji oraz pomocy w znalezieniu odpowiedniego programu dotacyjnego udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Informacje o programach dotacyjnych dla Mieszkańców można uzyskać u Ekodoradcy pod numerem 33-8791-820 wew. 37 lub w biurze nr 9 w godzinach pracy urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //