INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 5/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE

logo miejsce

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 29 maja 2018 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 5/18 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 3 marca 2018 r.
Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:

Protokół Nr 5/18

Załącznik 1 - listy obecności mieszkańców

Załącznik 2 - lista zaproszonych gości

Załącznik 3 - sprawozdanie Rady Sołeckiej Miejsce za 2017 

Załącznik 4 - zestawienie wydatków 2017 

Załącznik 5 - plan wydatków gminy na 2018 r. 

Załącznik 6 - odpowiedzi na postulaty 

Załącznik 7 - informacje dla mieszkańców 

Załącznik 8 - wniosek do protokołu z 2016 r. 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //