Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

 

z w o  ł u j ę

na dzień 10 października br. tj. poniedziałek o godz. 800

posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, pok. nr 4.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza petycji wniesionej przez Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji wraz z uzasadnieniem.
  4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

HELENA MAMOŃ

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //