Zebranie Wiejskie Sołectwa Lipowa

herb

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu:           11 października 2022  roku tj. wtorek

I termin:          o godz. 1300

II termin:         o godz. 1315

w  sali:             Domu Wiejskiego w Lipowej, ul. Nadwiślańska 10

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

 S O Ł E C T W A   L I P O W A   

 

Porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2022 – 2030.

3.    Zakończenie zebrania.

 

UWAGA : do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

 

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

 

Zwołujący Zebranie:

       Na podstawie § 9  ust. 2)  Statutu Sołectwa Lipowa

            

Wójt Gminy Spytkowice

                                                                                                     mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //