Rozpoczynamy nabór do Domu Seniora w Bachowicach

DS

Wójt Gminy Spytkowice oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informują, że 30 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór osób chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w Domu Seniora w Bachowicach. Rekrutacja potrwa do dnia 8 lutego 2023 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, pok. nr 7 lub pod numerem telefonu 33/879 17 15.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej oraz ze strony internetowej i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Dom Seniora w Bachowicach, przy ul. Stefczyka 81 jest ośrodkiem zapewniającym wsparcie i opiekę osobom sprawnym, wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, które:

 • są nieaktywne zawodowo,
 • ukończyły 60 rok życia,
 • posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Spytkowice.

Dom Seniora w Bachowicach oferuje:

 • rehabilitację,
 • opiekę pielęgniarską,
 • zajęcia wspomagające aktywność,
 • ciepły posiłek,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i lekarskich,
 • kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin na życzenie Seniorów.

Prawo pobytu uczestników w Domu Seniora w Bachowicach przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez podmiot kierujący tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Do  Domu Seniora w Bachowicach przyjmowane są osoby wyrażające gotowość do regularnego uczestnictwa według następującej kolejności:

 • samotne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim i nieposiadające wstępnych ani zstępnych,
 • samotnie gospodarujące w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby , które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, których rodzina zamieszkuje poza terenem Gminy Spytkowice,
 • osoby, których rodzina mieszka na terenie Gminy Spytkowice oraz osoby pozostające w związku małżeńskim.

Pierwszeństwo mają osoby, których:

 • dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 776zł na osobę samotnie gospodarującą, 600zł na osobę w rodzinie,
 • zadeklarowały pełną formę uczestnictwa.

Pobyt w  Domu Seniora w Bachowicach jest odpłatny i stanowi dochód gminy. Miesięczna odpłatność obejmuje koszty wyżywienia w formie obiadu. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Seniora w Bachowicach określi Uchwała Rady Gminy Spytkowice.

Dokumenty rekrutacyjne:

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //