Zawiadomienie - XLVII Sesja Rady Gminy Spytkowice

herb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z §14 ust. 2 pkt 2 i §16 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

zwołuję 

na dzień 27 września br. tj. środa godz. 1000

XLVII SESJĘ Rady Gminy Spytkowice,

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Podziękowanie dla Radnego Rady Gminy Spytkowice Krzysztofa Byrskiego, powołanego przez Wójta Gminy Spytkowice na funkcję Zastępcy Wójta.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2023 roku,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Spytkowice,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru i powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały nr XII/120/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice na lata 2020-2025,

2) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej we wsi Bachowice,

3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Ryczów.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią M.Ś. na działania Wójta Gminy Spytkowice.

9. Przyjęcie projektów Stanowisk Rady Gminy w sprawie:  

1) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 895/3 o powierzchni 1,0266 ha położonej we wsi Ryczów będącej własnością Gminy Spytkowice,

2) nabycia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 183/1 o powierzchni 0,0663 ha zabudowanej budynkiem o pow. 250 m 2 położonej we wsi Ryczów będącej własnością osoby fizycznej za cenę ofertową 950 000,00 zł.

10. Przyjęcie protokołów z obrad:

1) XLIV sesji Rady Gminy w dniu 23 maja 2023 roku.

2) XLV sesji Rady Gminy w dniu 21 czerwca 2023 roku.

3) XLVI sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2023 roku.

11. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XLVII-ej sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //