Zawiadomienie - XLVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice

herb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

zwołuję

na dzień 23 listopada br. tj. czwartek godz. 1000

XLVIII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice, 

która odbędzie się: w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Podziękowanie dla Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta wskutek wyboru na Posła na Sejm RP w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

5. Informacja nt. wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy Spytkowice, w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2023 roku,

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy,

5) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

3) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spytkowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 5 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Bachowice),

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 5 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Ryczów),

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 5 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Spytkowice),

4) wyrażenia zgody na użyczenie budynku Muzeum Regionalnego w Bachowicach przy ul. Ks. Gołby 129 na okres dłuższy niż 3 lata.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji wniesionej przez Szulc Efekt sp. z o.o. w sprawie wdrożenia przepisów na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej.

11. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2022/2023.

12. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych do:

1) Wójta Gminy,

2) Przewodniczącego Rady Gminy.

13. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2023 roku.

14. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XLVIII-ej sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

  mgr. inż. Jerzy Piórowski

 

W celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy Spytkowice, a także w celu realizacji obowiązku prawnego z mocy art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sala posiedzeń Rady Gminy jest monitorowana przy użyciu urządzeń audiowizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad oraz sporządzane są nagrania obrad, które następnie są archiwizowane oraz publikowane.


Transmisja oraz publikacja nagrań prowadzone są przy użyciu kanału komunikacji: https://esesja.tv

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //