Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

wfosigw logotype color scaled

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Dotacji w wymiarze: 3 osoby – 3 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.


I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ochrona środowiska (licencjat, inżynier, magister-inżynier lub magister).
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem indywidualnym.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
- znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
- znajomość „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”;
- umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
- umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych).
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.2. prawo jazdy kategorii B.


II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą Klientów Indywidualnych poprzez realizację Programu priorytetowego „Moja Woda”, w tym m.in.:
a) ocena wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
b) prowadzenie rejestrów wniosków i umów,
c) sporządzenie umowy dotacji,
d) weryfikacja wniosków o płatność.
e) sporządzanie dyspozycji przelewu,
f) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej.


III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.


IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie:


do 30.11.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu)


lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia:


do 30.11.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).


Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.19.2023, Referent ZD – Kraków – Imię i Nazwisko”.


V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Nabór obejmuje:
- rozmowę kwalifikacyjną.


VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
- wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
- możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
- w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
- prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
- możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
- możliwość awansu (poziomy, pionowy);
- dostęp do szkoleń.

Ogłoszenie o naborze

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //