Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Urzad Statystyczny w Krakowie 1

Miejsce pracy:

 • PRACA W TERENIE na obszarze gmin: Krzeszowice, Alwernia, Jerzmanowice-Przeginia, Sułkowice, Spytkowice i Czernichów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych;
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania;
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego;
 • dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • predyspozycji do pracy ankieterskiej;
 • umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • dyspozycyjności i mobilności;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
 • rzetelności i terminowości.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wynagrodzenie zasadnicze:  nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie;
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • trzynaste wynagrodzenie;
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy;
 • bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny (dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem),
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły);
  • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat  nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);

Termin składania dokumentów: do 19.03.2024 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Krakowie

Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Kazimierza Wyki 3,

31-223 Kraków

w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem „ogłoszenie nr 5/2024” lub mailowo:  rekrutacjauskrakow@stat.gov.pl.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub dostarczenia oferty osobiście bądź e-mailowo.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 36 10 224.

Ogłoszenie o naborze

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //