Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym

herb

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Bandrowskiego 16, 33–100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Michała Marka ul. Wałowa 30, 34–100 Wadowice dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej PE fi 63 średniego ciśnienia” na terenie dz. nr: 1407/2 i 1221 w miejscowości Półwieś.

W związku z powyższym strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się pisemnie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji w pokoju nr 19 (II piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom na piśmie oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Spytkowice pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Półwieś.

Załącznik 1

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //