Zawiadomienie - LI Sesja Rady Gminy Spytkowice

herb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

zwołuję

na dzień 20 marca br. tj. środa godz. 1000

LI SESJĘ Rady Gminy Spytkowice,

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

2) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, niestanowiących jej wyłącznej własności.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe oraz ustalenia kryteriów i określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Spytkowice, stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ryczów, stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji wniesionej w sprawie wykonania rekonesansu związanego z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie Gminy.

8. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad LI-ej sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //